You are here

超濠赏

天天奖赏.天天换领.无需扣分*
享受高达$100,000濠运码/濠赏钱


积分 奖赏
100分以下 餐饮礼券
25 $100
50 $200
100分以上 濠运码 / 濠赏钱
100 $200
250 $400
500 $800
1,000 $1,500
2,500 $3,000
5,000 $6,000
10,000 $12,000
30,000 $30,000
50,000 $50,000
100,000 $100,000


每天积分即领当天奖赏一次。

详情请到新濠会或皇玺会柜台查询。
有关条款及细则适用。负责任博彩 ‧ 智者能自控。
适用于 :